Бакльг, арат, зурмн һурвн
Цецен көвүн
Тавн тө сахлта нег тө өвгн
Цагин селгән
Меклә шорһлҗн хойр
Цагин эзнә тускар

ХАЛЬМГ ТУУЛЬС

Бакльг, арат, зурмн һурвн

Кезәнә бәәҗ. Бакльг гидг шовун, булгин усн ундта, бурһсн модн сүүдртә бәәҗ.

Нег дәкҗ бакльг аратд өндгән хаяд өгчкәд ууляд сууна.

Тиигәд уульҗ бәәтлнь, нег зурмн ирәд: - Бакльг, бакльг, юңгад ууляд бәәнәч? – гиҗ сурна.

- Нег арат ирәд, булгин усичн балһад чиләнәв, бурһсн модычн хазад чиләнәв, нег өндгән ас, - гив. Тегәд өндгән өгчкәд, һундрхад уульҗанав, - гиҗ келнә.

- Не, тер аратан ирхлә: - Булгин усиг балһад чиләдг ооччн али, бурһсн модыг хазад чиләдг шүднчн али, - гиҗ кел. Тиигәд, зурмн бакльгт уха заачкад: - Зуг намаг келв гиҗ аратд бичә кел, - гинә.

Тиигҗ келчкәд, зурмн гүүһәд йовҗ одна.

Дарунь арат гүүҗ ирәд: - Булгин усичн балһад чиләнәв, бурһсн модычн хазад чиләнәв, бас нег өндгән ас, - гиһәд, саак кевәрн әәлһхәр седхләрнь:

- Булгин ус балһад чиләдг ооччн али, бурһсн мод хазад чиләдг шүднчн али? – гиҗ бакльг сурна.

- Эн үг чамд кен зааҗ өгв? – гиҗ арат сурна. Тиигхләнь бакльг әәһәд: - Зурмн,- гиһәд келәд өгчкнә.

Арат бакльгин үг соңсчкад: - Чамаг, зурмн, - гиһәд, зурмиг хәәһәд һарад гүүнә. Зөвәр гүүһәд оркхлань, өмннь зурмн нүкнәсн толһаһан булталһчксн бәәнә.

Арат яһҗ чамаг меклс гиҗ санн: - Күрн сәәхн күзүнь энлм, туула сәәхн зонь ямаран гилч, - гинә.

Тиигҗ келхләнь, зурмн туула сәәхн зоһан үзүлхәр һарад гүүнә. Нүкнәсн һарад гүүхләнь, арат бәрәд авчкад, идхәр седнә.

- Муңхг аң болхла, минь ода идх, нәрн ухата аң болхла, нәәмхн то тоолад идх, - гиҗ зурмн келнә. Арат нәрн ухата аң болхар: - Негн, хойр, һурвн, дөрвн, тавн, зурһан, долан, нәәмн, - гиһәд, сүүлин тоодан аман аңһалһнлань, зурмн алдрад, нүкндән гүүһәд орад одна. Арат арднь аман аңһаһад үлдв.

Форум Свободная Калмыкия